1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.Този документ (заедно с всички документи, посочени в него) ви разяснява общите условия, по които продаваме и доставяме стоките („Стоките“), изброени на този уебсайт fib.bg („Уебсайтът“).

1.2.Преди да потвърдите поръчката си, моля:

1.2.1.Отпечатайте копие за бъдещи справки.

1.2.2.Прочетете настоящите Общи условия („Условията“), и по-специално правилата ни за отменяне и връщане в точка 12 и ограничаването на нашата отговорност и обезщетението ви в клауза 16.

1.2.3.Прочетете нашата декларация за поверителност относно вашата лична информация.

1.3.Като поръчвате някоя от стоките, изброени в този уебсайт, вие се съгласявате да сте законово обвързани с тези условия.

1.4.Ние си запазваме правото да преразглеждаме уебсайта, нашите отказ от отговорност и условията по всяко време без предизвестие. Вашата продължителна употреба на уебсайта (или на която и да е част от него) след промяна ще се счита за вашето приемане на такава промяна. Ваше задължение е редовно да проверявате дали сме променили тези условия.

 1. ЗА НАС

Този уебсайт е собственост и се управлява от „F.I.B. -“ Fireout Innovative Bulgaria “ ООД, Единен идентификационен код – 204092172 („ние“ / „нас“ / „наш“), дружество с ограничена отговорност, Регистрирано в Търговския регистър на 27.05.2016 г. със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Панорамен път“ № 24-Е . Регистрирано в България под фирмен номер: 204092172

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /името на сайта/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона КУПИ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3.2.Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените влог – файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3.3.Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3.4.След кликане на бутона ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор?

3.5.ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

3.6.Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС или Евро.

4.ДОСТАВКА

4.1.Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

4.2.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 1. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

 1. ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране . В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

7.1.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /името на сайта/.

7.2.Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

7.3.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

7.4.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /името на сайта/.

7.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

 •   да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 •   да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 •   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 •   да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от FIb.bg услуги;
 •   да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 •   да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 •   да не извършва злоумишлени действия;
 •   да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

7.6.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

8.1.ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

8.2.ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.

8.3.ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

8.4.ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

8.5.ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

8.6.ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

8.7.Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес …………………………………….. ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.8.ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

8.9.ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1.ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

9.2.ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

11.1.Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър

11.2.Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя

11.3.Интернет магазина  /името на сайта/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА

11.4.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 1. КОМУНИКАЦИИ

12.1.Вие се съгласявате, че електронната поща и други електронни съобщения могат да се използват като средство за комуникация на дълги разстояния и да потвърдите, че всички договори, уведомления, информация и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко правно изискване, че такива съобщения са в писмена форма.

12.2.Ще се свържем с Вас по имейл или ще Ви предоставим информация чрез публикуване на известия на нашия уебсайт.

 1. ОТКЛОНЕНИЯ

13.1.Нашият уеб сайт е предназначен само за клиенти от цял свят, с изключение на някои изключения като Нигерия и други.

13.2.Ние доставяме стоки, поръчвани от уебсайта, за доставка в световен мащаб, но те могат да бъдат предмет на вносни мита и / или допълнителни данъци или разходи, понесени поради спазването на чужди регулаторни изисквания или закони. Вие ще бъдете отговорни за изплащането на такива такси и / или данъци в допълнение към нашата цена, включително разходите за доставка. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол над тези такси и не можем да предвидим сумата им. Моля, свържете се с местното митническо учреждение или данъчния орган за допълнителна информация, преди да направите поръчката си.

13.3.Моля, обърнете внимание, че когато изпращате продукти на международно ниво, трябва да сте наясно, че трансграничните пратки подлежат на откриване и проверка от митническите органи. Моля, имайте предвид, че трябва да спазвате всички приложими закони и разпоредби на страната, за която стоките са предназначени. Няма да носим отговорност за каквото и да било нарушение от вас за такива закони.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

14.1.Когато се регистрирате в уебсайта, трябва да изберете потребителско име и парола. Вие носите отговорност за всички действия, предприети при избраното от Вас потребителско име и парола.

14.2.С регистрацията си в уебсайта Вие се задължавате:

14.2.1.Че всички данни, които ни предоставяте с цел регистрация на уебсайта и закупуване на Стоките, са верни, точни, актуални и пълни във всяко отношение

14.2.2.За да ни уведомите незабавно за всички промени в предоставената информация при регистрацията или личната ви информация

14.2.3.Че сте навършили 18 години или ако на възраст под 18 години имате разрешение от родител или настойник да се регистрирате и купите стоките от този уебсайт заедно с и под тяхно ръководство

14.2.4.Използвайте само уебсайта, като използвате своето собствено потребителско име и парола

14.2.5.Да положите всички усилия, за да пазите паролата си в безопасност

14.2.6.Не разкривайте паролата си на никого

14.2.7.За да промените паролата си веднага след като откриете, че е била компрометирана

14.2.8.Да не прехвърляте или продавате потребителското си име или парола на никого, нито да разрешавате, пряко или косвено, някой друг освен вас да ги използвате

14.3.Вие ни разрешавате да предадете вашето име, адрес и друга предоставена от вас лична информация (включително актуална информация), за да получите информация от трети страни за вас, включително, но не само, кредитни репортажи и за да удостоверим самоличността ви.

14.4.Ние си запазваме правото да прекратим сключено споразумение с вас съгласно клауза 9 по-долу и да преустановим или прекратим достъпа Ви до уебсайта незабавно и без предупреждение, ако:

14.4.1.Вие не успявате да ни плащате, когато сте дължими

14.4.2.Вие нарушавате тези условия (многократно или по друг начин)

14.4.3.Вие се представяте за друго лице или юридическо лице

14.4.4.Когато поискаме от нас, не ни предоставете в разумен срок достатъчно информация, за да можем да определим точността и валидността на всякакви

14.4.5.Подозираме, че сте се ангажирали или сте на път да се ангажирате или сте във всеки случай участвал в измамна или незаконна дейност на уебсайта

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

15.1.Имате право да използвате Уебсайта и материалите, съдържащи се в него, само ако сме изрично упълномощени от нас и в съответствие с настоящите Общи условия, които могат да бъдат изменяни периодично без предизвестие.

15.2.Предоставяме достъп и ползване на уебсайта въз основа на това, че изключваме всички представителства, гаранции и условия до максимална степен, позволена от закона.

15.3.Ние си запазваме правото да:

15.3.1.Направете промени в информацията или материалите на този уебсайт по всяко време и без предупреждение за вас.

15.3.2.Временно или окончателно да променяте, спирате или прекъсвате който и да е аспект на уебсайта, включително наличието на каквито и да било функции, информация, база данни или съдържание, или да ограничите достъпа до части от или до целия уебсайт без предупреждение или отговорност към вас или трета страна.

15.3.3.Откажете да публикувате материал на уебсайта или да премахнете материали, публикувани вече на уебсайта

15.4.Не можете да използвате Уебсайта за някоя от следните цели:

15.4.1.Разпространение на всякакви незаконни, тормозещи, клеветнически, обидни, заплашителни, вредни, вулгарни, нецензурни или по друг начин нежелателни материали

15.4.2.Предаването на материали, които насърчават поведение, което представлява престъпление, води до гражданска отговорност или по друг начин

15.4.3.Нарушаване на всички приложими местни, национални или международни закони, наредби или кодекс на практиката

15.4.4.Получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи

15.4.5.Възпрепятства ползването или ползването на уебсайта от други лица

15.4.6.Нарушаване на всички закони относно използването на обществени далекосъобщителни мрежи

15.4.7.Насърчаване, разрушаване или увреждане на мрежи или уебсайтове, свързани с уебсайта

15.4.8.Използване на извличане на данни, роботи или други подобни инструменти за събиране и извличане на данни за извличане (еднократно или многократно) на повторно използване на съществени части от уебсайта

15.4.9.Да предава или да осигурява изпращането на всеки нежелан или неразрешен рекламен или промоционален материал или всяка друга форма на подобно покана

15.4.10.Създаване и / или публикуване на собствена база данни, която съдържа всички или съществени части от уебсайта

15.4.11.Изработване, предаване или съхраняване на електронни копия на материали, защитени с авторски права, без предварителното разрешение на собственика

15.5.Освен това не трябва да:

15.5.1.Познавателно въвежда вируси, троянски коне, червеи, логически бомби, логове за натискане на клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или друг материал, който е злонамерен или технологично вредоносен за уебсайта

15.5.2.Опит за придобиване на неоторизиран достъп до уебсайта, сървъра, на който е съхранен уебсайтът или към него е свързан сървър, компютър или база данни

15.5.3.Атакувате уебсайта чрез атака на отказ от услуга или атака на разпространение на отказ от услуга

15.5.4.Поврежда или нарушава която и да е част от уебсайта, всяко оборудване или мрежа, на които е съхранен уебсайтът, или който и да е софтуер, използван за предоставянето на уебсайта

15.6.Нарушаването на тази клауза може да бъде престъпление по Закона за компютърните злоупотреби от 1990 г. Можем да съобщим за такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и да разкрием самоличността ви пред тях. В случай на такова нарушение вашето право да използвате уеб сайта ще престане незабавно.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВАШИЯ ДОСТЪП

16.1.Ние си запазваме правото да прекратим или прекратим достъпа ви до уебсайта незабавно и без предупреждение, ако:

16.1.1.Вие не успявате да ни плащате, когато сте дължими

16.1.2.Вие нарушавате условията на тези условия (многократно или по друг начин)

16.1.3.Вие се представяте за друго лице или юридическо лице

16.1.4.Когато поискате от нас, не ни предоставете в разумен срок достатъчно информация, за да можем да определим точността и валидността на предоставената от вас информация или на самоличността ви

16.1.5.Подозираме, че сте се ангажирали, или сте готови да се ангажирате или сте във всеки случай участвали в измамна или незаконна дейност на уебсайта

 1. ПРЕГЛЕДИ

17.1.Вие приемате, че всеки преглед, обратна връзка или рейтинг, който напускате, може да бъде публикуван от нас на уебсайта и вие се съгласявате, че той може да бъде показван толкова дълго, колкото считаме за подходящ, и че съдържанието може да бъде синдикирано на други уебсайтове, публикации или маркетинг материали.

17.2.Вие се задължавате, че всеки преглед, обратна връзка или рейтинг, който пишете, трябва:

17.2.1.Спазвайте приложимото законодателство в България и законите във всяка държава, от която са командировани

17.2.2.Бъдете фактически точни

17.2.3.Съдържа истински становища (където е приложимо)

17.2.4.Да не съдържат никакви материали, които са нито клеветнически, заплашителни, нецензурни, обидни, обидни, омразни, възпалителни или има вероятност да тормозят, разстроят, дразнят, тревожат, смучат или нахлуват в личния живот на някого или измамят

17.2.5.Не насърчава или защитава незаконно действие или дейност, дискриминация, сексуално изразен материал или насилие

17.2.6.Да не нарушавате никаква търговска марка, авторски права (включително права върху дизайн), права върху базата данни или други права на интелектуална собственост на друго лице или да нарушавате всякакви законови задължения, които дължите на трета страна

17.2.7.Не се използва за представяне под заслугите на никое лице или за невярно представяне на самоличността ви

17.3.Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни предпазвате от всякакви искове или действия, предявени от трети страни, произтичащи от или във връзка с преразглеждане, обратна връзка или рейтинг, публикувани от Вас на Уебсайта, включително, без ограничение, нарушаване на поверителността им, изявления или нарушаване на права върху интелектуална собственост.

17.4.Вие давате на нас и на нашите партньорски компании неограничен, безвъзмезден глобален лиценз за използване или редактиране на отзиви, публикувани от вас.

17.5.Запазваме си правото да публикуваме, редактираме или премахваме всички отзиви, без да ви уведомяваме.

 1. ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ САЙТА

18.1.Не трябва да създавате връзка към уебсайта от друг уеб сайт, документ или друг източник, без предварително да получим нашето предварително писмено съгласие.

18.2.Всяка договорена връзка трябва да бъде:

18.2.1.Към началната страница на уебсайта

18.2.2.Установена от уебсайт или документ, който сте собственост на Вас и не съдържате съдържание, което е обидно, противоречиво, нарушава всички права на интелектуална собственост или други права на друго лице или не спазва по никакъв начин закона в Обединеното кралство и закона в която и да е страна, от която се намират

18.2.3.Предоставя се по начин, който е справедлив и законосъобразен и не накърнява репутацията ни или не се възползва от него

18.2.4.Създаден по такъв начин, че не предполага никаква форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна, когато няма такива

18.3.Нямаме задължение да Ви информираме, ако адресът на началната страница на уебсайта се промени и е Ваша отговорност да гарантирате, че всяка връзка, която предоставяте на нашата страница, е винаги точна.

18.4.Запазваме си правото да оттеглим съгласието си без предизвестие и без да посочваме причини за оттегляне. След като получите такова известие, трябва незабавно да премахнете връзката и да ни уведомите, след като направите това.

 1. ИНТЕРНАЛНИ ВРЪЗКИ

19.1.За да осигурим по-голяма стойност и удобство на нашите потребители, можем да предоставим връзки към други уебсайтове или ресурси, достъпни по ваше усмотрение и риск. Вие потвърждавате и приемате, че тъй като сте избрали да влезете в свързания сайт, ние не носим отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не преглеждаме или подкрепяме и не носим никаква отговорност, пряко или косвено, за:

19.1.1.Практиките за защита на личните данни на такива уеб сайтове

19.1.2.Съдържанието на такива уеб сайтове, включително (без ограничение) реклами, съдържание, продукти, стоки или други материали или услуги, достъпни или достъпни от такива уеб сайтове или ресурси

19.1.3.Използването, което другите правят от тези уебсайтове

19.1.4.Всякакви щети, загуби или нарушения, причинени или за които се твърди, че са причинени, произтичащи от или във връзка с използването или разчитането на такива реклами, съдържание, продукти, стоки, материали или услуги, достъпни и / или закупени от вас от такива външни уеб сайтове или ресурси.

 1. ОТМЕНЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

20.1.Независимо от която и да е друга разпоредба в тези условия, нищо няма да засегне или ограничи вашите законови права; или ще изключи или ограничи нашата отговорност за:

20.1.1.Смърт или телесна повреда в резултат на нашата небрежност

20.1.2.Измама или измамно представяне

20.1.3.Действие съгласно раздел 2, параграф 3 от Закона за защита на потребителите от 1987 г.

20.1.4.Всеки въпрос, за който би било незаконно да изключваме или да се опитваме да изключим нашата отговорност

20.2.Ние няма да бъдем отговорни, при договор или деликт (включително, но без да се ограничаваме до небрежност), или по отношение на преддоговорни или други представителства (различни от измамнически или небрежност погрешно представяне) или по друг начин за посочените по-долу загуби, които сте претърпели или сте направили произтичащи от или във връзка с предоставянето на какъвто и да е въпрос при тези условия, дори ако тези загуби са предвидени или произтичат от умишлено нарушение от нас или в резултат на каквото и да било действие, предприето от нас в отговор на вашето нарушение:

20.2.1.Всички икономически загуби (включително, но без да се ограничават до загуба на приходи, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания)

20.2.2.Всяка загуба на репутация или репутация; или

20.2.3.Всякакви специални или косвени загуби; или

20.2.4.Всяка загуба на данни

20.2.5.Пропилено време за управление или офис

20.2.6.Всякакви други загуби или щети от всякакъв вид

20.3.Вие се съгласявате напълно да обезщетите, защитите и задържате нас, нашите служители, директори, служители и доставчици незабавно при поискване от и срещу всички искове, включително, но не само загуби (включително загуба на печалба, приходи, добра репутация или репутация) , разходи и разноски, включително разумни административни и правни разходи, произтичащи от каквото и да е нарушение на тези условия от страна на вас или други задължения, възникващи от използването на този уебсайт или всяко друго лице, което има достъп до уебсайта.

 1. ОБЩО

21.1.Ние си запазваме правото да променим домейн адреса на този сайт и всички услуги, продукти, цени на продуктите, спецификации на продукта и наличност по всяко време.

21.2.Ако някоя от клаузите на настоящите условия е задържана от който и да е компетентен орган за невалидна или неприложима изцяло или частично, валидността на другите разпоредби в тези условия и останалата част от въпросната разпоредба няма да бъде засегната.

21.3.Всички договори се сключват и се предлагат само на английски език.

21.4.Ако не успеем по всяко време да настояваме за строго изпълнение на някое от вашите задължения по настоящите Общи условия или ако не успеем да упражним някое от правата или средствата за защита, на които имаме право съгласно настоящите Общи условия, то няма да представлява отказ от такива права или средства за защита и не ви освобождава от спазването на вашите задължения.

21.5.Снемането от нас на неизпълнение не представлява отказ от последващо неизпълнение.

21.6.Никакво отказване от нас на някой от тези условия не е ефективно, освен ако не е изрично посочено, че е отказ и ви се съобщава писмено.

 1. УПРАЖНЯВАЩО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

22.1.Сайтът е контролиран и опериран в България.

22.2.Тези условия ще се регулират от законите на България и вие неотменно се съгласявате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на българските съдилища.